1. KVKK ve Aydınlatma Metni

www.elevatekusadasi.com (Bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca hazırladığımız ve Web Sitesi’nın kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

1.1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Web Sitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için şu kanalları kullanabilirsiniz:

Smir Group İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Türkmen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No: 79 Mira Residance 2. Kat Daire: 14 Kuşadası / Aydın / Türkiye
info@smirgroup.com
www.smirgroup.com
444 4 619

1.2. Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
Kurumsal iletişimi sağlamak
Web Sitesi güvenliğini sağlamak
İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
Web Sitesi ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak
Yasal raporlamalar yapmak
İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek

1.3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarma

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Web Sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Web Sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Web Sitesi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Web Sitesi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Web Sitesi’nin ve Web Sitesiyle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Web Sitesinin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle yurtiçine ve yurtdışına paylaşılabilecektir.

1.4. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Web Sitesinin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
Kişisel verilerin Web Sitesinin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

1.5. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve Web Sitesi’ne başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

İşbu Müşteri Açık Rıza Metin’inde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Müşteri Aydınlatma Metin’in de okuyarak açık rıza veriyorum.

Smir Group İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi